Tutustu PEABiin Kuvakaruselli Kuvakaruselli Kartta Kartta

Ympäristö

Peab Oy:n ympäristöjärjestelmä on sertifioitu Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta. Sertifikaatti varmentaa, että järjestelmämme täyttää ISO 14001 standardin vaatimukset.

     Peab Oy:n ympäristöpolitiikka:

  • "Peab sitoutuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja toimintansa  ympäristövaikutusten jatkuvaan vähentämiseen.
  • Asiakkaille tarjotaan kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita. Ne suunnitellaan ympäristönäkökohdat huomioiden.
  • Työmailla toimitaan ekotehokkaasti ja ympäristöä säästäen.
  • Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan mittaamalla ja niistä tiedotetaan säännöllisesti ja avoimesti.
  • Lisäksi Peab Oy sitoutuu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä omassa toiminnassaan."

Peab Oy:n ympäristönäkökohdat

Ympäristöpolitiikan tueksi Peab Oy on tunnistanut toimintansa ympäristönäkökohdat kestävän kehityksen näkökulmasta. Nämä näkökohdat luovat perustan työlle, jota Peab tekee toimintansa ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Resurssien käyttö - Pyrimme valitsemaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia tuotteita ja minimoimme hukkamateriaalin määrän.

Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet – Pyrimme vähentämään ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käyttöä rakentamisessa. Samalla pyrimme minimoimaan maahan, maaperään, pohjavesiin, vesistöihin ja ilmaan aiheutuvia haittavaikutuksia.

Päästöjä synnyttävä toiminta – Pyrimme ehkäisemään melun, pölyn ja tärinän syntyä ja leviämistä sekä minimoimme niistä aiheutuvat haitat. Yrityksessä varaudutaan satunnaisiin päästöihin ja niiden ehkäisyyn sekä ympäristöriskien hallintaan.

 Jätteet - Tavoitteena on aina, että mahdollisimman vähän jätteistä joutuu kaatopaikalle. Tavoite saavutetaan optimoimalla resurssien käyttö, maksimoimalla uudelleenkäyttö sekä lisäämällä lajitteluastetta ja maksimoimalla siten materiaalin kierrätys ja energiakäyttö. Vaarallisista jätteistä huolehditaan asianmukaisella tavalla.

 Energia - Energiatehokkuus on tärkeällä sijalla sekä toiminnan aikana että rakennusprosessin päätyttyä. Pyrimme vähentämään sekä rakennusvaiheen että käytön aikaista energiankulutusta.

Jaa ystävälle: Facebook Twitter LinkedIn
EPiTrace logger